Ngày 20/10/2014, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3455/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chiến lược marketing du lịch đến năm 2020.          Đây là cơ sở để xây dựng định hướng và khung kế hoạch hành ...